Skip to Content

ກ່ຽວ​ກັບ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ ຊ່າງປະກອບ

ທີ່ຕັ້ງ:: Custer

ທີ 1 ທີ 2

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ປະກອບຊິ້ນສ່ວນຕາມຄຳສັ່ງວຽກ
 • ສໍາເລັດຊິ້ນສ່ວນດ້ວຍການວາງແບບ, ຕັດ, ເຈາະ, ຕັດຮູ, ໂບກ ແລະ ຂັດສີດ້ວຍກະດາດຊາຍ
 • ອາດທຳການການໝາຍແລະຫຸ້ມຫໍ່ຊິ້ນສ່ວນພາຍຫຼັງເຮັດສຳເລັດ
 • ໃຊ້ເຄື່ອງມືຂະຫນາດນ້ອຍເຊັ່ນ: ເຈາະແລະຂັດຖູດ້ວຍກະດາດຊາຍ
 • ສາມາດອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄໍາສັ່ງວຽກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະຄໍາເວົ້າ
 • ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຢ່າງລະອຽດ, ຫຼາຍຂັ້ນຕອນ
 • ຕິດຕໍ່ສື່ສານຄໍາຖາມແລະຄໍາແນະນໍາ
 • ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພ
 • ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ 5S ສໍາລັບພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ
 • ສາມາດສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະຜູ້ຄຸມງານ
 • ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມແບບທີມງາມ
 • ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້
 • ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ

ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ:

 • ຄວາມຊໍານານຄ່ອງແຄ່ວຂອງມື / ນິ້ວມື
 • ສາຍຕາດີ
 • ຄວາມສາມາດໃນການຍົກແລະຍໍຖືວັດສະດຸ
 • ມີຄວາມສາມາດຢືນເປັນເວລາດົນນານໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດຈໍາກັດ
Back to top