Skip to Content

ກ່ຽວ​ກັບ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ ແຮງງານທົ່ວໄປ

ທີ່ຕັ້ງ:: May Custer

ທີ 1 ທີ 2

ວຽກໂດຍຫຍໍ້:

ແຮງງານທົ່ວໄປສາມາດຖືກມອບໝາຍໃຫ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງ, ລວມທັງບ່ອນເຮັດເບາະນັ່ງ, ຊາຍ ແລະ ຕື່ມໃສ່, ການຕັດແຕ່ງດ້ວຍມື, ການຕັດຊຸດເຄື່ອງມື ແລະ Composite Layup.

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄໍາສັ່ງເຮັດວຽກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຄໍາເວົ້າ
 • ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ລະອຽດ
 • ສື່ສານຄຳຖາມ ແລະ ຄຳແນະນຳໃຫ້ຫົວໜ້າຊີ້ນຳ
 • ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພ
 • ປະຕິບັດຄຳຂວັນ 5S ສໍາລັບພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ
 • ສື່ສານກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ຫົວໜ້າຊີ້ນຳຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
 • ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມເປັນທີມ
 • ສາມາດເພິ່ງພາໄດ້
 • ໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ

ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ:

 • ຄວາມຄ່ອງຂອງມື/ນິ້ວມື
 • ຄວາມເຫັນແຈ້ງຂອງສາຍຕາ
 • ຄວາມສາມາດໃນການຍົກ/ແບກ/ຊຸກ/ດຶງວັດສະດຸໜັກເຖິງ 40 ປອນ.
 • ຄວາມສາມາດທີ່ຈະຢືນເປັນເວລາດົນ
Back to top