Skip to Content

ກ່ຽວ​ກັບ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ ຜູ້ໃຊ້Gເຄື່ອງວໍເທີເຈັຕ

ທີ່ຕັ້ງ:: May Custer

ທີ 1 ທີ 2

ວຽກໂດຍຫຍໍ້:

ຮັບຜິດຊອບການໃຊ້ອຸປະກອນ CNC, ລວມທັງເຄື່ອງ waterjet ແລະ ເຄື່ອງກັດ.

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ຂົນວັດສະດຸເຂົ້າອອກ
 • ໃຊ້ຄອມພິວເຕີເພື່ອເລືອກແລະໃຊ້ໂປຣແກຣມເຄື່ອງຈັກຢ່າງເຫມາະສົມ
 • ຕິດຕາມກວດກາການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ CNC
 • ສາມາດອ່ານແລະເຂົ້າໃຈຄໍາສັ່ງວຽກເປັນລາຍລັກອັກສອນແລະຄໍາເວົ້າ
 • ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຢ່າງລະອຽດເຄັ່ງຄັດ
 • ສາມາດສື່ສານຄໍາຖາມແລະຄໍາແນະນໍາກັບຜູ້ຄຸມງານໄດ້
 • ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພ
 • ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ 5S ສໍາລັບພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ
 • ສາມາດສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະຜູ້ຄຸມງານ
 • ສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມທີມງານໃນທາງບວກ
 • ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້
 • ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ

ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ:

 • ຄວາມຊໍານານຄ່ອງແຄ່ວຂອງມື / ນິ້ວມື
 • ສາຍຕາດີ
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການຍົກ/ຖື/ ຍູ້ / ດຶງ ວັດສະດຸໜັກໄດ້
 • ຄວາມສາມາດຢືນເປັນເວລາດົນນານໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດທີ່ຈໍາກັດ

ຄວາມຕ້ອງການໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ:

 • ຕ້ອງການທັກສະການປະຊຸມເຊີງປິຕິບັດດ້ານວິສະວະກຳແລະມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຄອມພິວເຕີທົ່ວໄປ
 • ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການກັບເຄື່ອງຈັກ 3-Axis ແລະ 5-Axis CNC
Back to top