ການລະບຸຄວາມພິການດ້ວຍຕົນເອງແບບສະໝັກໃຈການລະບຸຄວາມພິການດ້ວຍຕົນເອງແບບສະໝັກໃຈ